Vakfın Yönetmeliği

SENİRKENT

 

Yükseliş, Eğitim, Kültür ve Dayanışma

 

VAKFI


VAKIF SENEDİDİR

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

 

Vakfın Adı:

Madde1- Vakfın adı “SENİRKENT Yükseliş, Eğitim, Kültür ve Dayanışma VAKFI”dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde2- Vakfın Merkezi Isparta ili Merkez ilçesinde olup; Halı Sarayı Karşısı Aydın Pasajı No:10 Isparta adresindedir. Vakfın kurucular heyet kararıyla ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile yurt içi ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde3- Senirkent ve Senirkent’e bağlı kasaba ve köylerin ve Senirkent’lilerin bulunduğu her yerde insanlarının ve yöresinin maddi ve manevi yönden mamur ve müreffeh hale gelmesi için:

 1. Özel ve katma bütçeli idarelerce karşılanması gereken Eğitim, Sağlık, Bayındırlık, İmar, Ulaşım, tarım, Orman, Telekominikasyon ve bütün sosyal hizmetlere katkıda bulunarak Senirkent’in ve Senirkenetli’lerin kalkınmasına yardımcı olmak,
 2. İlk, Orta, Meslek Eğitim, Özel Eğitim, Yüksek Okul ve Fakültelerin imarı inşası ve Senirkent’e getirilmesini temin etmek ve çeşitli öğretim kurumlarında eğitim ve öğretimdeki Senirkentli’ler yardımcı olmak, bu insanları bir taraftan müsbet fen ilimleri ile techiz etmek, diğer taraftan milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirebilmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak ve bunlarla ilgili teşebbüslerde bulunmak.
 3. Senirkentli’lerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak, kültürel değerlerini yaşatmak, çeşitli mevkilerdeki büyüklerine sahip çıkmak.
 4. Yörenin ticari ve iktisadi yönden kalkınması için gerekli teşebbüslerde bulunmak.
 5. Senirkent’in tarım, orman, hayvancılık yönünden gelişmesini temin için insanlarının eğitilmesini sağlamak. Örnek uygulamalarla öncülük etmek bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunmak.

Senirkentlilerin Gayelrini Gerçekleştirmesi için:

 1. Eski eğitim kurumlarını imar, ıslah etmek, yeni eğitim ve öğretim kurumlarını tesis ve inşa etmek, bu kurumları gelişmesini sağlamak. Bu kuruluşların bilim ve teknolojinin gerektirdiği alt ve üst yapıya araç ve gereçlere kavuşturulması için faaliyette bulunmak. Ayrıca özel eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek, işletmek, dersane ve kurslar açmak.
 2. Eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyacı olan öğretmen, öğretim üyesi, öğretim elemanı gibi yetişkin elemanların beldemizde hizmet görmelerini temin için gereken gayretlerde ve yardımlarda bulunmak, yurt içinde ve dışında eğitim ve öğretim görecek öğrenci, öğretim üyesi yetiştirilmesi için lüzumlu giderleri yapmak, burslar vermek, gerekli harcamalarda bulunmak.
 3. Her kademedeki öğrenciler ve öğretmenler için yurtlar ve barınacak yerler sağlamak, aşevleri, okuma, çalışma, spor tesisleri ve salonları ile eğitim dinlenme kampları açmak almak ve kiralamak.
 4. Genel, özel ve katma bütçeli idarelerin hizmet alanına giren konularla ilgili zibilite raporu hazırlamak, her nevi sosyal tesisler kurulması, işletilmesi, satın alınması, kiralanması veya mevcutlara katkıda bulunulmasını sağlamak.( Kreş, öğrenci yurtları, spor sahaları, huzur evleri, özel okullar, bayındırlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, dahilindeki tüm hizmetler, ulaşım vb.)
 5. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için örnek işletmeler kurmak, halkı bilinçlendirmek için plan ve proje üretmek, devletin ve özel teşebbüsün bu konuda yapacağı girişimlere, ticarete ve yatırımlara öncülük etmek, tesisler kurmak bu konuda dernek, vakıf, kooperatif, şirket veya diğer kuruluşlara iştirak etmek, topraklarında verimli ziraat’ in yapılmasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak.
 6. Orman sahaları, örnek fidanlık tesisleri kurarak kamu ve özel teşebbüs bu konuda önderlik etmek, Senirkent’i yeşil kuşak içine almak, halkın el emeği ve alınteri en iyi şekilde değerlendirilmesi için araştırmalar, etütler ve ticari faaliyetlerde bulunmak .
 7. Hemşeriler arasında her türlü yardımlaşama ve dayanışmayı sağlamak, hemşerilerin bir ve beraber olabilmesi için lokal açmak, hemşerilerin memleket haberlerini öğrenmelerini temin maksadıyla dergi, kitap veya haber bülteni, gazete vb. neşretmek, yılda bir kaç kez yurdun herhangi bir yerinde sosyal faaliyette bulunmak.
 8. Milli kültürümüzün korunmasında halkın dini ve manevi değerlere olan ilgisinin artırılıp güçlendirilmesinde birlik ve beraberlik ruhunun manevi yönden ateşini yakmak ve bu ruhun yaşatılmasında gerekli çalışmaları yapmak resmi ve özel kuruluşlarla, kişilerle ilişkiler kurmak, yardımda bulunmak ve yardımları kabul etmek.
 9. Genel ve özel dal sağlık tesisleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel hastaneler kurmak, bunlar için gerekli hastane donanımı ve tedavi malzemesi temin etmek, fakir ve kimsesizlerin tedavisinde yardımcı olmak.
 10. İlçemizin sanayi, ticari yönden gelişmesi için yapılacak işlerin öz hazırlıklarını yapmak, halkın şirket kooperatif, dernek gibi hükmi şahsiyete haiz kurumlar adı altında toplanmasına yardımda bulunmak, bunları kurmak, kurulanlara iştirak etmek, işsizliğe çare bulmak, yeni iş sahalarının açılmasını sağlamak, bu şekilde Senirket’ten dışa göçü önlemek.
 11. Vakıfa bağışlanacak menkul ve gayrimenkulleri nemalandırmak, gelirlerini idare etmek. Vakfın gayelerinde kullanılmak üzere vasıtalar almak. Açtığı tesislerde kullanılmak üzere gerekli alet ve makine satın almak veya ithal etmek.
 12. Halkın dini maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit ve toplu yardımları, yardım edenlerin arzuları istikametinde sarfedilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 13. Vakfın gayelerinin tahakkuku için her türlü hayır kurumlarında bağış ve yardım kabul etmek ve bu kabil kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmak.
 14. Eğitim faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, vakıf mevzuatının müsaadesi dairesinde, ana, ilk, orta , lise, yüksek okul, ve fakülte seviyesinde öğretim kurumları, dersaneler tesis etmek. Buralarda yetişenlerin gerekli imtihanlardan sonra devlet okullarına muadil belge ve diploma almalarını sağlamak, bu okullara hazırlamak için gerekli kurslar açmak, başarılı olanlara ödüller vermek.
 15. Vakfın gayeleri doğrultusunda taşınır, taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
 16. Beldemizin yetiştirdiği yüksek makam sahibi hemşireleri aramak, bulmak, onaları daha da yükselmesi için her türlü girişimlerde bulunmak, memleket evlatlarının devletin yüce makamlarına yükselmelerine yardımcı olmak.
 17. İlçemiz ve ilçemizin tarihi şahsiyetlerinin hayatlarını araştırmak, Senirkent’in türbe, mezarlık, çeşme, cami gibi tarihi eserlerinin geçmişini araştırmak, korumak, restore etmek, kaleme almak, yayınlamak.
 18. Herkesin en azından kendi evini imar ve inşa ederek, beldenin imarına yardımcı olmak, doğup büyüdüğümüz ata ocaklarının korunmasını sağlamak.
 19. İlçemizden dışarı vaki olan göçü önlemek, halkı doğup büyüdüğü topraklara mümkün olduğunca bağlamak, kendi kültürü ile bu topraklar üzerinde hayatını idare etmesine imkan sağlamak,elde olmayan sebepler yüzünden dışa göç eden hemşerilerin memleket ile olan bağlarını kopartmamak, onların dini bayramlarda memlekete ziyarete gelmelerini, Bayramcık’ta birlikte bayram namazı kılmayı sağlamak, onlarla haberleşmek, en azından adreslerini bulup bir bülten halinde yayınlamak.
 20. Vakfın amacını tahakkuk ettirebilmek için ticaret ile işgal etmek, şirket kooperatif kurmak, kurulmuşlara ortak olmak, borsada hisse senedi alıp satmak aynı gayeyi paylaşan vakıflarla da işbirliği yapmak, yardımlaşmak.
 21. Sahip olduğu nakit, hisse senedi, menkul ve gayrimenkullleri en iyi şekilde değerlendirmek.
 22. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için ihtiyaca göre gereken bölüm yönetimlerini kurmak.
 23. İlçemizin mahalli, adet, gelenek, görenek, kıyafet, anane,folklor ve bu meyandaki bilumum kültürünü yaşatmak, gelişmelerine yardımcı olmak, bunun için her türlü harcamalarda bulunmak, okullarda, belediyelerde ve diğer kamu kurumları ile bu yönde icap eden ortak faaliyetlerde bulunmak, bulunanlara yardımcı olmak, müze kurmak.
 24. İlçemizde sportif faaliyetlerin inkişafına yardımcı olmak, sporcu nesiller yetiştirmek, bu yönde yapılacak devlet yatırımlarına öncülük etmek, aynı gayede bulunan vakıf, dernek, iktisadi işletmelerle işbirliği yapmak, onlara katılmak ve ortak olmak.
 25. Fakir ve kimsesizlere ömürlerinin son demlerinde huzur içinde yaşamaları için huzur evleri kurmak, açmak, açılmışlara ortak olmak, her türlü yardımda bulunmak.

 

BÖLÜM 2

MALİ HÜKÜMLER

Madde4- Vakfın mal varlığı kurucular tarafından vakfa ödenmiş olan ……………………..TL ile ileride vakfa yapılacak bağışlarla kuracağı veya işletmesine katacağı tesislerin gelirlerinden teşekkül eder.

BAĞIŞLAR:

Vakfın amacına uygun en az %80’i 903 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince genel, özel, katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri istihdaf eden doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile hakiki ve hükmi şahısların bağışlarını kabul edebilir, yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmemeye yetkilidir.

Bağışlar Şu Esaslar Dahilinde Kabul Edilir:

 1. Vakfın mamelikine ilave mahiyetinde olanlar. (bunlar nakit, menkul ve gayrimenkul, mal ve hak şeklinde olabilir.)
 2. Vakfın gayesine uygun belirli bir maksada harcamak üzere yapılacak bağış: Yönetim kurulu bu bağışları 3. maddede belirtilen hizmet ve işletmeler ödeneğine ilave eder. Yoksa yeni bir yardım faslı açar ve belirtilen maksada tahsis ve sarf eder.

Ayrıca bir tahsis veya mevcut veya mevcut bir kısım kurulmasını gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla vücuda getirilen tesislere idare heyetinin kararı ile bağış sahibinin adı verilir. Vakfın gayesi dışında şart taşıyan (bağışlayıcının ruhuna mevlüt okunması, defin edilmesi gibi özel şartlar haric ) bağış alınmaz.

VAKFIN YEDEK AKÇESİ: 

 

Madde5- Bir yıllık dönem içinde vakıf fonlarının planlanmasından ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir ile o yıl içinde yapılan maddi bağışların toplamı vakıf yedek akçesi hesabına esas olur. Bu gelirden yönetim giderleri ile 903 sayılı kanun gereğince tesbit edilecek olan teftiş ve denetleme giderlerine katılma payı düşülerek kalan vakıf gelirleri, yönetim giderleri ve 3. maddede belirtilen hizmetler ve işletmeler ödemeleri için ayrılan tahsisleri karşılayamayacak durumda olursa yönetim kurulu kararı ile bu tahsis ve yönetim giderlerini karşılamak üzere yedek akçeden karşılama yapılabilir.

            Vakfın kuruluşundan sonraki 10. yıl genel kurulunda toplanan ihtiyat akçesinin yeterli olduğu kanısına varılırsa yedek akçe yatırılması durdurulur. Bundan sonraki genel kurullarda lüzum görüldüğü takdirde yeniden yedek akçe ayırmaya devam edilir. Yedek akçe vakfın yıllık gelirlerinden %2 pay ayrılarak sağlanır.

VAKFIN FONLARININ PLASMANI:

 

Madde6- Vakfın mamelikine ilave mahiyetindeki nakti bağışlarla yıllık gelirlerden ayrılan yedek akçeler tahmini yıllık giderlerden artan yıllık gelir fazlaları, yakın, emin ve yüksek geliri sağlayacak şekilde:

 1. Derhal nakide çevrilebilecek devlet tahvillerine.
 2. İrat sağlayacak gayrimenkullere yatırılır.

Yönetim kurulu bu meblağları, vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalardan birinde muhafaza edebilir.

Belirli bir maksada göre harcaması yapılacak bağışların maksadı tahakkukuna kadar derhal paraya çevrilebilecek kıymetlere yatırılmasına veya milli bir bankada mevduat şeklinde muhafazasına dikkat edilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN HARCAMA USULÜ:

Madde7- Vakfın yıllık gelirlerinden yönetim giderleri, teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarı yönetim kurulunun teklif ve   genel kurulun kabul edeceği bütçe imkanlarına göre harcar. İlgililere verilecek ödenekleri yönetim kurulu tesbit eder.

HESAP DÖNEMİ:

Madde8- Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’da başlar 31 Aralık’da sona erer.

VAKFIN MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

Madde9- Şartlı bağışların dışında bağışlanan veya satın alma yoluyla iktisat edilen kıymetler, iktisadi değerini ve verimliliğini büyük ölçüde devamlı olarak kaybetme durumuna düşerlerse genel kurul kararı ile 903 sayılı kanundaki usül ve esaslar dahilinde satılabilirler. Elde edilen gelir 5. madde uyarınca değerlendirilir.

VAKIFCA TUTULACAK DEFTERLER:

Madde10-

 1. Genel kurul karar defteri
 2. Yönetim kurulu karar defteri
 3. İcra komitesi karar defteri
 4. Bunlar dışında 903 sayılı kanunun vakıflar ve vergi kanunlarının öngördüğü defter ve belgelerin muhasebe usulünce uygun olarak tanzim ve tutulması hususunda ilgili mevzuatları riayet olur.

 

BÖLÜM  3

VAKIF YÖNETİMİ

VAKIF ORGANLARI:

Madde11- Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu (Mütevveli heyeti) icra komitesi
 3. Denetçiler

GENEL KURUL:

Madde12- Bu resmi senedin altında imzaları bulunan ve vakfın kurucuları olan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin gönderecekleri birer temsilcileri genel kurulu teşkil eder. Senirkent Kaymakamlığı, Orta dereceli okul müdürleri, Yüksek Öğretim Kurumu Müdür ve Dekanı, Ortayazı- Akkeçili- Gençali- Başköy muhtarları ile eski parlementerler, milletvekili ve senatör, vali, profesör, genel müdür ve daha üst  seviyede bulunan bütün hemşeriler vakfın tabii üyesidir.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 13- Genel kurulun görevleri şunlardır:

 1. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri her iki yılda bir seçmek,
 2. Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, murakabe ve tasdik etmek, yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçeyi inceleyip, aynını veya değiştirerek onaylamak, denetçi raporlarını tetkik etmek,
 3. 6. madde uyarınca tahsisler hususunda kararlar vermek,
 4. Vakıfa bağlı işletme ve kurumların yönetim kurulunca hazırlanan iç yönetmeliklerini onaylamak,
 5. Vakfın resmi senedi hükümlerini değiştirmek,
 6. Yönetim kurulunca sunulan konularda karar almak. Genel kurul nezdinde yapılan itirazları karar bağlamak. Yönetim ve denetleme kurulunun geçmiş yıl çalışma raporlarını ibra etmek,
 7. Vakfın çalışmalarında faydalı olacakları düşünülen kişiler ile vakfa gayrimenkul devir- temlik- hibe- tahsis edenleri kurucu üye olarak almak,
 8. Şube veya büro açılmasına bunların yapacakları işlere ve yetki derecelerine karar vermek, kanunun genel kurula getirdiği vecibeler hakkın karar vermek.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde14- Her yıl ocak ayı içinde genel kurul, yönetim kurulu başkanlığınca olağan toplantıya çağırılır. Yönetim kurulu başkanının kararı ile denetçilerin veya kurucu üyelerin ¼’inin isteği üzerine yönetim kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Toplantılar için yeterli çoğunluk kurucu üyelerin yarısından fazlasıdır. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa bir gün sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan genel kurul toplantısı yapılır. Genel kurul yönetim kurlu kararı ile Isparta’da toplanır. Toplantının tarihi, gündemi, yeri en az bir hafta önceden kurucu üyelere taahhütlü mektupla duyurulur.

      Ayrıca yönetim kurulu kararı ile Isparta’da yayınlanan bir gazete ile de ilan edilir. Toplantılar seçilen bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten ibaret, başkanlık divanınca yönetilir. Sonuçlar bir tutanak ile tespit olunur.

      Genel kurul mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Yeni kurucu üye kabulü gündemde gösterilmiş olması şartı ile ve ancak mevcudun 2/3’ünün oyları ile mümkündür. Genel kurul toplantılarında gerçek kişi olan kurucu üye bir başka kurucu üye vasıtası ile vekaleten temsili caizdir. Ancak bir şahısta iki vekaletten fazlası bulunamaz. Genel kurulda üyeliği kabul edilenler kurucu üye hak ve yetkilerine haiz olurlar. Bir tüzel kişi kurucu üye seçilirse o tüzel kişi namına temsilcisi olan gerçek kişi görev yapar.

 

YÖNETİM KURULU ( Mütevelli Heyet):

Madde15- Yönetim kurulu kurucular genel kurulca gizli oyla iki yıl için kurucu üyelerden seçilerek 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna tekrar seçilmek mümkündür.

      Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ile bir muhasip üyeyi gizli oylama ile seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 16- Yönetim kurulu vakfın yetkili organı olarak vakfı yönetir. Temsil eder, genel kurulun yetkisine bırakılan işler dışında mevzuat ve vakıf senedi gereğince kendisine verilen bütün görevleri karara bağlar, yürütür ve aşağıdaki görevleri de yapar.

 1. Yıllık bütçeyi ve çalışma programını hazırlar.
 2. Vakfı resmi ve özel mercilerde temsile mezun olacakları, vakıf namına imzaya yetkili bulunacakları ve yetki derecelerini tayin eder. Vakfın her türlü kurum ve kuruluşlar nezdindeki nakitleri çekmede yetkileri tesbit edilir.
 3. Vakıfta ve işletmelerde uygulanacak yönetmelikleri hazırlar, işletme tarifelerini ve hizmetlerden ücretsiz faydalanacakların şartlarını ve sayılarını tesbit eder.
 4. Vakfın kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılı hakkında rapor hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.
 5. Vakfa ait menkullerin ve gayrimenkullerin aynı bir hak ile yükümlenmesine karar verir, devir- temlik- hibe tahsisleri kabul eder.
 6. Yönetim kurulu vakfın amacına uygun görevlerini yaparken alakadar makamların bilgi ve görüşlerini alır.
 7. Yönetim kurulu vakfın idaresini sağlamak üzere teşkilatını kurar personel istihdam veya azline karar verir.

      YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 17- Yönetim kurulu en az 2 ayda bir toplanır, ayrıca başkanlıkça lüzum görülen hallerde olağan üstü toplanır. Normal toplantılar üyelere başkanlıkça bildirilir. Normal ve olağan üstü toplantılar için üyelerin gündem bildirilmek suretiyle en az bir hafta önceden mektupla haber verilmiş olmaları gerekir.

            Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak yıllık bütçe ve çalışma programlarının hazırlanması, gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi alınması, vakfa ait gayrimenkullerin aynı hak ile yükümlendirilmesi, istikraz, akidin icra edilmesi, hisse senedi ve tahvillerin satılması, yönetmeliklerin kabulü ve tadilleri yeniden işletme ve yatırım tadili yapılması ve yönetim kurulu görev bölümü yapılması kararlarında üye tam sayısının yarısından fazlasının olumlu oy kullanması şarttır.

İCRA KOMİTESİ:

Madde 18- İcra komitesi, sürekli çalışmayı gerektiren işler için,yönetim kurulun gözetim ve sorumluluğu altında görevleri ve yetkileri yönetim kurulunca tasdik edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili, Genel Sekreter ve Muhasip üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurlu Başkanı İcra Komitesinin de Başkanıdır. İcra Komitesi, başkanın çağrısı üzerine en az 3 kişi ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olduğu takdirde konu, karar için yönetim kuruluna getirilir. İcra komitesi kararları kendi karar defterine geçirilir, imzalar ve yönetim kurulunun ilk toplantısında tasvibe sunar.

VAKIF YÖNETİMİNİN KADROSU VE BÜTÇESİ:

Madde 19- Vakıfın Yönetim Kurlu lüzum gördüğü takdirde yönetim kurlunun ve icra komitesinin gözetimi ve denetimi altında ir genel müdür, yeterli sayıda müdürler ile gerekli memurlardan kurulu bir yönetim ile muhasebe teşkilatı kurabilir.

            Yönetim kurlu bu teşkilatı kurarken tasarruflu bir şekilde hareket eder, kadroları ve ücretleri tesbit eder. İlk Genel Kurulun tasvibine sunar.

DENETÇİLER:

Madde 20-  vakıf, ilgili kanun hükümleri dairesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir. Ayrıca Genel Kurul kendi içinden iki yıl için iki asil iki yedek denetçi seçer. Denetçiler vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. Vakıf senedi, genel kurul ve yönetim kurulu karalarına, muhasebe esaslarına aykırılık görülürse keyfiyeti derhal yönetim kuruluna bildirir. Hazırlayacakları yıllık raporları, genel kurul toplantılarından önce yönetim kurulunun sunduğu raporla birlikte kurucu üyelere gönderilir. Denetçiler, ihtisasa talluk eden husularda gerekirse Yönetim kurulunun tasvip edeceği ücret karşılığında başka şahısları da vazifelendirebilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 21- Vakfın organlarına seçilen üyelerin ücretsiz çalışmaları asıldır. Vakfa verilen hizmetlerin fahri olduğu ancak, vakıf organlarından görevlilerin vakıf için yapacağı masraflar ile özel ihtisas gerektiren bir konuda yapacağı çalışmalara ücret ödenir.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 22-